Aktualności


Asystent Rodziny

2018-08-31

ogłoszenia wyników konkursu na wolne stanowisko pracy - Asystenta Rodziny

Dołączone pliki:


POPŻ PODPROGRAM 2017 - efekty

2018-08-06

POPŻ PODPROGRAM 2017 - efekty

Dołączone pliki:


Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny

2018-08-03

Ogłoszenie z dnia 03.08.2018 r.
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczu
o naborze stanowisko Asystenta Rodziny

Dołączone pliki:


RODO

2018-07-30

Zgodnie z przepisami  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu, ul. Żeromskiego 2, 63-313 Chocz, tel. 62 741 56 56, e-mail: gopschocz@post.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem: daneosobowe@infonetsc.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej t.j. Dz. U. z 2017 poz.1769 ze zm.,
ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1952
z póz.. zm,
ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1851 z póz.. zm,
ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Dz. U. z 2016 poz. 1860 z póz.. zm,
ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów t.j. Dz. U.
z 2017 poz. 2092,
ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów t.j. Dz. U.
z 2018 poz. 554 z póz.. zm,
ustawą z dnia 14 czerwca 1960r o Kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.,
ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1938 ze zm,
ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1390,
ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j. Dz. U.
z 2018 poz. 998 ze zm.,
ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1832 ze zm.,

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
1. warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczu i wynika z przepisów prawa;
2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczu.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.


WYNIKI OTWARTEGO KOMKURSU

2018-06-05

„Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
z terenu gminy Chocz z zajęciami dotyczącymi profilaktyki uzależnień”.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  W dniu 23 maja 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choczu zorganizował „V PRZEGLĄD SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH GMINY CHOCZ” -

  2018-05-24

  W dniu 23 maja 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choczu zorganizował „V PRZEGLĄD SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH GMINY CHOCZ” - pod patronatem Burmistrza Gminy p. Mariana Wielgosika

  W spotkaniu uczestniczyli:
  1. Marian Wielgosik - Burmistrz Gminy Chocz
  2. Jan Woldański - Przewodniczący Rady Miejskiej
  3. Magdalena Marciniak - Sekretarz Gminy Chocz
  4.Alina Banaszak - Dyrektor Zespołu Szkół w Choczu
  5. Krystyna Sobczak – Gmyrek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kwileniu
  6.Grażyna Kaczmarek - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
  7.Justyna Skórzybut Członek Komisji Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej
  8.Edyta Wegner członek Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  9.Marek Szczepaniak Kierownik Posterunku Policji w Choczu
  10 Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczu
  11. Uczniowie i nauczyciele.

  Spektakle teatralne o charakterze profilaktycznym pod kontrolą pedagogów szkolnych i nauczycieli przygotowali uczniowie dwóch szkół z terenu Gminy Chocz – Przegląd ma charakter edukacyjny, terapeutyczny
  i integracyjny. Propagowanie kultury teatralnej, przeciwdziałanie patologiom społecznym z jednoczesnym wykorzystaniem elementów zabawy są działaniami pożytecznymi i potrzebnymi. Przegląd Spektakli Profilaktycznych jest wyrazem troski o rozwój młodego pokolenia i poszukiwaniem nowych form komunikacji
  z uczniami. Stał się alternatywnym uzupełnieniem działań z zakresu profilaktyki.

  Przestawienia profilaktyczne zaprezentowali:
  1. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kwileniu – grupa 14 artystów pod opieką 2 opiekunów P. Anna Marzol, Marta Jarzębskiej – a tytuł spektaklu to: „Kłamstwo najgorszym uzależnieniem”, oraz

  2. Uczniowie Zespołu Szkół w Choczu – 8-io osobowa obsada oraz 3 opiekunów tj. P. Jagoda Kałużna, Katarzyna Burchacka, Renata Urbaniak a tytuł scenariusza profilaktycznego to: „Dlaczego tata jest znowu chory”.

  W kategorii "Najlepszy Spektakl" w V Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych Gminy Chocz
  Jury przyznało dwa pierwsze miejsca

  I Miejsce - dla Zespołu Szkół w Choczu za spektakl -„Dlaczego tata jest znowu chory”, Głównym celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi młodych ludzi na zagrożenia jakie niosą za sobą wszelkiego rodzaju uzależnienia (alkoholizm) oraz przemoc i jak nie zostać z tym sam.
  - Artyści otrzymali nagrodę finansową w kwocie 500 zł, pamiątkowy dyplom i słodki upominek.

  I Miejsce – dla Szkoły Podstawowej w Kwileniu za spektakl „Kłamstwo
  najgorszym uzależnieniem” W spektaklu wiele miejsca poświęcono temu, jaką wagę należy przykładać do
  własnych życiowych wyborów, w jaki sposób, poprzez fakt swojej nieodwracalności, rzutują one na nasze losy.
  Artyści otrzymują nagrodę finansową w kwocie 500 zł, pamiątkowy dyplom i słodki upominek.

  Wszystkim występującym artystom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.

  Dziękujemy wszystkim za obecność i poświęconą Przeglądowi uwagę.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu. ul. Żeromskiego 2, 63-313 Chocz, tel./faks (62)741-56-56

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji